Pháp lý

Điều khoản và điều kiện chung về sử dụng và mua hàng

Các Điều khoản và Điều kiện sử dụng và mua hàng này (sau đây gọi là “Điều khoản chung”) chi phối quyền truy cập và sử dụng của khách hàng (sau đây gọi là “Người dùng”) của trang web www.artnesthotel.com (sau đây gọi là “Trang web”) và việc mua các sản phẩm và dịch vụ đều như nhau. Bằng cách chấp nhận các Điều khoản chung này, khách hàng cần lưu ý rằng:

Khách hàng đã đọc, hiểu và chấp nhận các điều kiện và điều khoản trong quy định này;
Khách hàng là một cá nhân có năng lực pháp lý để ký kết hợp đồng;
Khách hàng đồng ý tuân theo tất cả các nghĩa vụ được liệt kê ở đây.
Khách hàng nên đọc các Điều khoản chung này một cách cẩn thận mỗi lần truy cập Trang web, vì Trang web và Điều khoản chung có thể thay đổi.

Chủ sở hữu trang web có quyền thay đổi hoặc cập nhật nội dung và dịch vụ được cung cấp theo các Điều khoản chung này vào bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước.

Thông tin chung liên quan đến trang web

Theo các quy định của chính phủ Việt Nam liên quan đến các dịch vụ thông tin và thương mại điện tử, thông tin chung về Trang web được cung cấp dưới đây:

Chủ sở hữu: Công ty TNHH Forio Nha Trang.
Địa chỉ: 07 Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, Việt Nam
Email: info@artnesthotel.com
Điện thoại: +84.258.650.3477

2. Truy cập vào trang web

Việc truy cập vào Trang web là hoàn toàn miễn phí ngoại trừ chi phí liên quan đến kết nối qua mạng viễn thông được cung cấp bởi nhà cung cấp đường truyền internet do khách hàng sử dụng.

3. Yêu cầu đăng ký

Việc truy cập vào nội dung cơ bản của Trang web không yêu cầu bất kỳ đăng ký nào từ phía khách hàng, tuy nhiên việc sử dụng các dịch vụ cụ thể có thể có điều kiện và cần yêu cầu phải được đăng ký trước.

Dữ liệu được nhập bởi khách hàng phải chính xác mọi lúc. Nếu khách hàng đã đăng ký và được cấp mật khẩu, khách hàng sẽ phải luôn có trách nhiệm bảo mật mật khẩu của mình, chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào có thể xảy ra do việc sử dụng trái phép hoặc chuyển nhượng, tiết lộ hoặc bị đánh cắp. Để có hiệu lực này, quyền truy cập vào các khu vực bị hạn chế và / hoặc việc sử dụng các dịch vụ và nội dung được thực hiện bằng mật khẩu của khách hàng đã đăng ký sẽ được cho là do khách hàng đã đăng ký xác nhận, là người chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp truy cập và sử dụng.

4. Quy định sử dụng trang web

Khách hàng cam kết sử dụng Trang web và tất cả các nội dung và dịch vụ phù hợp với các điều kiện pháp lý, đạo đức và trật tự công cộng và những điều khoản được quy định trong các Điều khoản chung này. Ngoài ra, khách hàng cam kết sử dụng các dịch vụ và / hoặc nội dung của Trang web một cách thích hợp và không sử dụng chúng cho các hoạt động bất hợp pháp, các hoạt động trái với quyền của bên thứ ba và / hoặc các hoạt động cấu thành vi phạm trí tuệ và luật sở hữu công nghiệp, hoặc bất kỳ quy định pháp lý nào khác có thể được áp dụng.

Khách hàng cam kết tuân thủ các điều kiện sau, bao gồm nhưng không giới hạn:

I. Khách hàng không được nhập hoặc phổ biến nội dung hoặc tuyên truyền mang tính phân biệt chủng tộc, bài ngoại, khiêu dâm, cổ xuý cho khủng bố hoặc vi phạm nhân quyền.

II. Khách hàng không được nhập hoặc phổ biến các chương trình lây nhiễm vi rút và phần mềm độc hại có thể gây thiệt hại cho hệ thống máy tính của nhà cung cấp đường truyền truy cập, nhà cung cấp dịch vụ hoặc người dùng bên thứ ba của mạng internet.

III. Khách hàng không được phổ biến, truyền tải hoặc cung cấp cho bên thứ ba bất kỳ loại thông tin, yếu tố hoặc nội dung nào có thể cấu thành vi phạm các quyền cơ bản và quyền tự do công cộng được hiến pháp Việt Nam và các điều ước quốc tế công nhận.

IV. Khách hàng không được phổ biến, truyền tải hoặc cung cấp cho bên thứ ba bất kỳ loại thông tin, yếu tố hoặc nội dung nào cấu thành quảng cáo bất hợp pháp hoặc không công bằng.

V. Khách hàng không được quyền quảng cáo trái phép, phát tán các tài liệu quảng cáo, “thư rác”, “thư chuỗi”, “đa cấp” hoặc bất kỳ hình thức chào mời nào khác khi chưa được sự đồng ý của Công ty TNHH Forio Nha Trang.

VI. Khách hàng không được mạo danh khách hàng khác bằng cách sử dụng dữ liệu đăng ký của họ cho các dịch vụ và / hoặc nội dung khác nhau trên Trang web.

VIII. Khách hàng không được phổ biến, truyền tải hoặc cung cấp cho bên thứ ba bất kỳ loại thông tin, yếu tố hoặc nội dung nào có thể cấu thành vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và công nghiệp, bằng sáng chế, nhãn hiệu hoặc bản quyền của chủ sở hữu Trang web hoặc bên thứ ba.

IX. Khách hàng không được phổ biến, truyền tải hoặc cung cấp cho bên thứ ba bất kỳ loại thông tin, yếu tố hoặc nội dung nào ngụ ý vi phạm tính bảo mật của thông tin liên lạc hoặc luật bảo vệ dữ liệu.

Khách hàng cam kết bồi thường cho Công ty TNHH Forio Nha Trang cho bất kỳ khiếu nại, phạt tiền, hoặc hình phạt nào mà công ty có thể phải chịu do lỗi của khách hàng do không tuân thủ bất kỳ điều kiện sử dụng nào được liệt kê ở trên. Công ty TNHH Forio Nha Trang có quyền yêu cầu bồi thường cho bất kỳ thiệt hại tương ứng.

Công ty TNHH Forio Nha Trang có quyền cấm bất kỳ khách hàng nào vi phạm các điều kiện và nghĩa vụ được quy định trong các Điều khoản chung này khi sử dụng các dịch vụ được cung cấp thông qua Trang web.

5. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Công ty TNHH Forio Nha Trang không chịu trách nhiệm cho việc lưu trữ thông tin trên trang web tính đến ngày cập nhật, công ty cũng không đảm bảo rằng thông tin được công bố là chính xác hoặc đầy đủ. Do đó, khách hàng cần xác nhận rằng thông tin được công bố là chính xác và đầy đủ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến bất kỳ dịch vụ hoặc nội dung nào được mô tả trên Trang web này.

Khách hàng truy cập vào Trang web có nghĩa vụ đảm bảo không có vi-rút hoặc bất kỳ yếu tố gây hại nào khác đến website. Người dùng luôn có trách nhiệm đảm bảo quyền truy cập và sử dụng các công cụ thích hợp để phát hiện và quyét các chương trình gây haị đến máy tính nếu có.

6. Liên kết đến nội dung và dịch vụ thông qua Trang web

Dịch vụ truy cập vào Trang web bao gồm các thiết bị kỹ thuật cho các liên kết, thư mục và công cụ tìm kiếm cho phép khách hàng truy cập các trang web và cổng Internet khác (sau đây gọi là “Trang web được liên kết”). Trong những trường hợp như vậy, Công ty TNHH Forio Nha Trang sẽ chỉ chịu trách nhiệm về nội dung và dịch vụ được cung cấp trên Trang web được liên kết. Nếu khách hàng cân nhắc rằng Trang web được liên kết chứa nội dung bất hợp pháp hoặc không phù hợp, khách hàng có thể thông báo cho Công ty TNHH Forio Nha Trang về điều này.

Trong mọi trường hợp, sự tồn tại của các Trang web được liên kết sẽ bao hàm sự tham gia vào các thỏa thuận với những người chịu trách nhiệm hoặc chủ sở hữu của các trang web nói trên, cũng như các khuyến nghị, khuyến mãi hoặc nhận dạng của Công ty TNHH Forio Nha Trang.
Công ty TNHH Forio Nha Trang không biết về nội dung và dịch vụ được cung cấp trên Trang web được liên kết và do đó không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại do tính chất bất hợp pháp, chất lượng, không cập nhật, không có sẵn, lỗi hoặc nội dung không có ý nghĩa và / hoặc dịch vụ trên các Trang web được liên kết hoặc cho bất kỳ thiệt hại nào khác không liên quan trực tiếp đến Công ty TNHH Forio Nha Trang.
Trong những trường hợp khách hàng có thể truy cập hoặc được chuyển hướng đến các Trang web được liên kết cho phép ký hợp đồng dịch vụ và / hoặc sản phẩm, khách hàng biết và chấp nhận rằng Công ty TNHH Forio Nha Trang đơn giản chỉ là một trung gian bằng cách tạo điều kiện cho việc truy cập này và sẽ không chịu trách nhiệm gián tiếp hoặc liên quan đến các thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào do việc sử dụng miễn phí và / hoặc ký kết hợp đồng các dịch vụ và sản phẩm nói trên từ bên thứ ba, hoặc vì tính chất bất hợp pháp, không đáng tin cậy, thiếu hữu ích, không trung thực, không chính xác. Công ty TNHH Forio Nha Trang sẽ không chấp nhận trách nhiệm đối với các thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào do không tuân thủ hoặc không tuân thủ các cam kết hợp đồng mà bên thứ ba đã ký kết; từ cạnh tranh không lành mạnh hoặc quảng cáo bị cấm; từ việc không đáp ứng hoặc lừa gạt những kỳ vọng của các dịch vụ và sản phẩm này do bên thứ ba cung cấp hoặc từ bất kỳ lỗi hoặc khuyết điểm nào có thể ảnh hưởng đến những dịch vụ này.

7. Sở hữu trí tuệ và công nghiệp

Tất cả nội dung của Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, đoạn phim, đồ họa, biểu tượng, công nghệ, phần mềm, liên kết và nội dung nghe nhìn hoặc âm thanh khác, cùng với thiết kế đồ họa và mã nguồn, là tài sản trí tuệ của Công ty TNHH Forio Nha Trang hoặc bên thứ ba là đối tác của Công ty TNHH Forio Nha Trang

Tất cả các nhãn hiệu, tên thương mại và biểu tượng đặc biệt là tài sản của Công ty TNHH Forio Nha Trang hoặc bên thứ ba là đối tác của Công ty TNHH Forio Nha Trang và quyền truy cập vào Trang web sẽ không được hiểu là quy định bất kỳ quyền nào đối với những quyền này.

8. Ký kết hợp đồng thông qua trang web

8.1 Quy trình

Khách hàng phải tuân theo quy trình sau đây để ký hợp đồng dịch vụ thông qua Trang web:

1. Chọn một hoặc nhiều hơn các loại đặt phòng cho kỳ nghỉ của mình tại khách sạn và tiến hành đặt phòng.

2. Tuỳ vào từng thời điểm mà có các ưu đãi khác nhau trên trang web. Giá trên trang web được thể hiện bằng tiền Việt Nam đồng khi sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt và đồng Đô la khi sử dụng ngôn ngữ khác.

3. Hiển thị tất cả các chi tiết về đặt hàng, hiển thị giá cuối cùng đã có thuế VAT và phí dịch vụ. Khách hàng nên điền chi tiết thanh toán thẻ ngân hàng của mình. Sau đó, Khách hàng cần phải chấp nhận Điều khoản sử dụng và giao dịch chung và nhấp vào ô “Xác nhận”.

4. Khách hàng sẽ nhận được xác nhận đơn đặt phòng/ dịch vụ của họ bằng một tin nhắn hiển thị trên màn hình và nhận e-mail được gửi đến tài khoản được cung cấp trong quá trình đặt phòng/ dịch vụ.

8.2 Hình thức thanh toán

Thanh toán sẽ được thực hiện bằng thẻ tín dụng

9. Pháp luật áp dụng và quyền tài phán có thẩm quyền

Các Điều khoản chung này được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp Việt Nam Công ty TNHH Forio Nha Trang và khách hàng cam kết gửi bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc truy cập, sử dụng và / hoặc ký kết hợp đồng dịch vụ thông qua Trang web tới tòa án của tỉnh Khánh Hoà, Việt Nam, trừ trường hợp luật pháp quy định khác.

Special offers

Online booking
Best Rate in period
Latest available rooms